BÁO CÁO MINH BẠCH NĂM 2021 (cập nhật)

Công ty TNHH Kiểm toán An Việt cập nhật Báo cáo minh bạch 2021 về thông tin đăng ký giảm Kiểm toán viên Bùi Quốc Trung (Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số 1937-2018-055-1) trong Danh sách kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 (kiểm toán chấp thuận) kể từ ngày 01/11/2021 theo công văn số 7557/UBCK-QLCB ngày 17/11/2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.