BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 06 - 2024

Bản tin tháng 06 năm 2024 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã công bố dự thảo mức lương tối thiểu với người lao động làm việc theo hợp đồng.

Tờ trình số 177/TTr-CP về việc đề xuất tiếp tục giảm thuế GTGT cho 6 tháng cuối năm 2024.

Công văn số 28811/CTHN-TTHT về xác định chi phí được trừ đối với khoản bồi thường cho người bị tại nạn lao động.

Công văn số 1792/TCT-CS về việc bù trừ, chuyển lỗ giữa các dự án đầu tư độc lập được thực hiện đồng thời bởi cùng một doanh nghiệp.

Công văn số 952/CTHPH-TTHT về chi phí tiêu hủy nguyên vật liệu không sử dụng do khách hàng thay đổi chiến lược sản xuất không được tính vào chi phí được trừ.

Công văn số 2204/TCT-CS về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động bán quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài.

Công văn số 2087/TCT-CS về việc xác định chi phí được trừ và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ với vật tư tiêu hao vượt định mức.

Công văn số 28132/CTHN-TTHT về chính sách thuế đối với khoản tiền bảo hiểm của người lao động.

Công văn số 1806/TCT-DNNCN về việc tăng cường công tác quản lý thuế TNCN từ đầu tư vốn đối với thu nhập nhận được từ cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Công văn số 29286/CTHN-TTHT về việc chuyên gia trong nước tham gia dự án ODA không được miễn thuế thu nhập.

Công văn số 23287/CTHN-TTHT về thuế nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ giao nhận, kho vận quốc tế, vận tải quốc tế chiều từ Việt Nam ra nước ngoài.

Công văn số 1570/TCHQ-TXNK chính sách thuế đối với hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩu sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng.

Công văn số 1846/TCHQ-TXNK về hàng hòa nhập khẩu tại chỗ để sản xuất xuất khẩu.

Công văn số 97/XNK-VP về việc giải trình khi sử dụng C/0 nhiều bất thường.

Công văn số 2011/TCHQ-GSCL về việc phân biệt mã số hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

Công văn số 1581/TCHQ-TXNK về hoàn thuế hàng nhập khẩu phải tái xuất.

Công văn số 1484/TCHQ-TXNK về khoản tiền thưởng khi xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu