BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 07 - 2021

Bản tin tháng 07 năm 2021 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị định số 58/2021/NĐ-CP ngày 10/06/2021 quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng.

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 hướng dẫn thuế GTGT, thuế TNCN và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Thông tư số 45/2021/TT-BTC ngày 18/06/2021 về hiệu lực của Thỏa thuận APA bị rút ngắn còn 3 năm.

Thông tư 47/2021/TT-BTC ngày 24/06/2021 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng Covid-19.

Công văn số 20850/CTHN-TTHT ngày 11/06/2021 về kỳ kê khai, quyết toán thuế TNCN đối với cơ quan quản lý nhà nước.

Công văn số 19871/CTHN-TTHT ngày 02/06/2021 về chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cung cấp cho tổ chức nước ngoài.

Công văn số 2393/TCT-DNNCN ngày 01/07/2021 về việc khai thuế thu nhập cá nhân.

Công văn số 884/CNTT-PM ngày 01/06/2021 về việc xác thực thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư khi đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Quyết định số 2932/QĐ-BYT ngày 15/06/2021 về việc đính chính hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất.

Công văn số 2802/TCHQ-GSQL ngày 08/06/2021 hướng dẫn sử dụng mã loại hình.

Công văn số 3108/TCHQ-GSQL ngày 21/06/2021 về việc nhập khẩu bao bì.

Công văn số 3173/TCHQ-GSQL ngày 23/06/2021 về việc tăng cường công tác quản lý đối với xe ô tô nhập khẩu dưới dạng quà biếu tặng.

Công văn số 3231/TCHQ-CNTT ngày 25/06/2021 về việc triển khai, cung cấp 22 dịch vụ công trực tuyến năm 2021.