BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 09 - 2021

Bản tin tháng 09 năm 2021 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/08/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Quyết định số 1607/QĐ-BTC ngày 23/08/2021 về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính.

Nghị định số 79/2021/NĐ-CP ngày 16/08/2021 về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Thông tư số 74/2021/TT-BTC ngày 27/08/2021 về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

Thông tư số 13/2021/TT-NHNN ngày 23/08/2021 ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Công văn số 31911/CTHN-TTHT ngày 17/08/2021 về việc kê khai, nộp thuế thay hộ, cá nhân kinh doanh.

Công văn số 31912/CTHN-TTHT ngày 17/08/2021 về chính sách thuế TNDN.

Công văn số 32040/CTHN-TTHT ngày 19/08/2021 về việc xác định thu nhập chịu thuế TNCN đối với các khoản chi phí phòng chống dịch Covid-19.

Công văn số 2634/BHXH-GĐĐT ngày 20/08/2021 về việc hướng dẫn thực hiện công tác giám định BHYT tại cơ sở KCB thực hiện phương thức thanh toán theo định suất.

Công văn số 6373/BYT-BH ngày 06/08/2021 về việc hướng dẫn thanh toán KCB Bảo hiểm y tế liên quan đến dịch COVID-19.

Công văn số 1705/CNTT-PM ngày 24/08/2021 về việc triển khai chức năng điều chỉnh thông tin tài khoản giao dịch điện tử cá nhân.

Công văn số 4182/TCHQ-GSQL ngày 26/08/2021 về việc tăng cường công tác quản lý, giám sát hàng hóa gửi kho ngoại quan.

Thông tư số 05/2021/TT-BKHĐT ngày 17/08/2021 về việc ban hành danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

Công văn số 3836/TCHQ-GSQL ngày 20/07/2021 về việc kiểm tra các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Công văn số 3634/TCHQ-TXNK ngày 19/07/2021 về trị giá tính thuế đối với sản phẩm thuê DNCX.