BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 08 - 2021

Bản tin tháng 08 năm 2021 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Thông tư số 55/2021/TT-BTC ngày 08/07/2021 hướng dẫn việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Thông tư số 57/2021/TT-BTC ngày 12/07/2021 quy định lộ trình sắp xếp lại thị trường giao dịch cổ phiếu, trái phiếu, chứng khoán phái sinh và các loại chứng khoán khác.

Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/07/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ trong giai đoạn dịch Covid.

Công văn số 27051/CTHN-TTHT ngày 13/07/2021 về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mới trong Khu Công nghiệp

Công văn số 27052/CTHN-TTHT ngày 13/07/2021 về chính sách ưu đãi thuế TNDN.

Công văn số 27134/CTHN-TTHT ngày 14/07/2021 về chính sách thuế TNCN.

Công văn số 3595/TCHQ-TXNK  ngày 16/07/2021 về chính sách thuế GTGT đối với mặt hàng được khai báo là nguyên liệu thuốc bắc (dược liệu) nhập khẩu.

Công văn số 2838/TCT-KTNB ngày 28/07/2021 về việc chấn chỉnh, kiểm tra, rà soát, có biện pháp phòng ngừa xử lý đối với người nộp thuế có rủi ro về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Công văn số 3758/TCHQ-TXNK ngày 28/07/2021 về hàng hóa nhập khẩu để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX.

Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/07/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Quyết định số 688/QĐ-BHXH ngày 12/07/2021 về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ.

Công văn số 372/QHLĐTL-CSLĐ ngày 27/06/2021 về việc thực hiện chính sách cho người lao động.

Công văn số 3695/TCHQ-GSQL ngày 22/07/2021 về việc kiểm tra bảo quản hàng hóa trong trường hợp dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp.

Công văn số 3795/TCHQ-GSQL ngày 29/07/2021 về việc tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa EVFTA.

Công văn số 3836/TCHQ-GSQL ngày 20/07/2021 về việc kiểm tra các lô hàng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.

Công văn số 3634/TCHQ-TXNK ngày 19/07/2021 về trị giá tính thuế đối với sản phẩm thuê DNCX.