BẢN TIN CẬP NHẬT VĂN BẢN THÁNG 05 - 2024

Bản tin tháng 05 năm 2024 cập nhật văn bản với các tin chính sau:

Thông tư số 24/2024/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán mới dành cho đơn vị hành chính sự nghiệp.

Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT về hướng dẫn việc cung cấp đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Thông tư số 25/2024/TT-BTC về việc bãi bỏ biểu thuế GTGT hàng nhập khẩu.

Công văn số 1442/TCT-CS hướng dẫn về việc chuyển lỗ khi chi nhánh chuyển đổi từ hạch toán độc lập sang hạch toán phụ thuộc.

Công văn số 1473/TCT-CS về việc xử lý khi không sử dụng hết Qũy phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Công văn số 1504/TCT-DNNCN về chính sách thuế TNCN đối với chuyển nhượng vốn góp bằng bất động sản.

Công văn số 1457/TCT-QLN về việc xuất cảnh đối với đại diện pháp luật của doanh nghiệp đang bị cưỡng chế nợ thuế.

Công văn số 1541/TCT-QLN về việc gia hạn và lùi thời hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Công văn số 927/TCHQ-TXNK về chính sách thuế đối với hàng hóa tạm nhập để bảo hành, sửa chữa.

Công văn số 2578/BTC-TCHQ về chính sách thuế đối với thuê doanh doanh nghiệp chế xuất gia công sản phẩm xuất khẩu.

Công văn số 496/GSQL-GQ1 về thủ tục hải quan đối với hàng hóa chung vận đơn nhưng mở nhiều tờ khai hải quan.

Công vắn số 1415/TCT-QLRR về việc triển khai nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử.

Công văn số 631/HQBN-NV về thủ tục hải quan quan đối với xuất nhập khẩu tại chỗ cho giao dịch có nhiều bên tham gia.